Zmiany w przepisach dotyczących dronów ( RPAS)

zmiany w przepisach dotyczących dronów

Uwaga!  Aktualne przepisy ( po zmianach z 8 sierpnia 2016 r.) dotyczące wykonywania lotów BSP znajdziesz w moim kolejnym wpisie:

http://dronvisions.com/2016/12/11/nowelizacja-przepisow-prawa-lotniczego-dotyczacego-modeli-latajacych-oraz-bezzalogowych-statkow-powietrznych/

W Dronvisions kładziemy duży nacisk na rozwój, kształcenie i działanie zgodnie z prawem. Dlatego też nie mogło nas zabraknąć na wczorajszym seminarium (11 marca 2016) zorganizowanym przez ULC w Warszawie, na którym omawiane były nowelizacje przepisów istotne dla operatorów BSP. Prawdopodobnie już wkrótce wejdą one w życie. Zgodnie z zapowiedzią, że będę na bieżąco monitorować zmiany w przepisach dotyczących dronów w przestrzeni powietrznej, wracam do tego tematu i w skrócie postaram się przedstawić najważniejsze nowości, jakie się pojawią.

Prowadzący spotkanie pan Paweł Szymański zwrócił uwagę na dominującą aktualnie tendencję w Unii Europejskiej do ujednolicenia przepisów związanych z pilotowaniem BSP. Pierwszym tego efektem ma być ujednolicenie nazwy, określającej wszystkie tego typu urządzenia. Warto zapamiętać, że już wkrótce obowiązującym standardem w fachowej terminologii będzie RPAS – Remotely Piloted Aircraft System. Pozostałe przepisy mają się opierać na zasadzie szacowania ryzyka i może się okazać, że niektóre z nich będą bardziej liberalne niż te w naszym kraju.
Wróćmy jednak do prawa lotniczego, które obowiązywać będzie w Polsce. Zmiany dotyczyć będą dwóch rozporządzeń i najważniejszym ich elementem będzie pojawienie się dwóch oddzielnych załączników nr 6 i 6a. Pierwszy z nich dotyczyć będzie głównie „modelarzy” natomiast drugi zawiera regulacje istotne dla „droniarzy”, choć oczywiście część przepisów podanych załącznikach będzie się odnosiła do obu grup. Podobny jest zresztą podział bezzałogowych statków powietrznych: na modele latające oraz drony. Przepisy nie definiują ściśle tych różnic lecz chodzi tu głównie o sposób użytkowania BSP i cele, do jakich je wykorzystujemy.

Modele latające – wykorzystywane wyłącznie do rekreacji i sportu, przy czym ustawa nie przewiduje ograniczeń wagowych
Drony – statki powietrzne, które służą do celów innych niż rekreacja i sport, (obecnie ograniczone wagowo do 25kg,)
I oczywiście analogicznie:
Modelarze – to osoby używające bezzałogowych statków powietrznych wyłącznie w celach rekreacyjnych i sportowych
Droniarze – osoby używające BSP w celach innych niż rekreacyjne i sportowe ( co nie oznacza, że muszą być to cele komercyjne, wszelakie usługi, nawet świadczone nieodpłatnie też zaliczają się do tej grupy, jak również jakiekolwiek późniejsze zarabianie np. poprzez publikację zdjęć lub filmów na prtalach stockowych itp.)

  1. Pierwszą ważną zmianą będzie zwiększenie „masy startowej” drona z 25 kg do 150 kg. Oznacza to, że BSP przekraczające masę 25 kg, nie będą musiały wykonywać lotów tylko w specjalnie wydzielonych strefach. Będziemy też posługiwać się pojęciem „masy startowej” zamiast MTOM. Masa startowa – masa statku przygotowanego do startu.

  2. Zniesienie strefy R ( za wyjątkiem parków narodowych) dla statków powietrznych o masie do 25 kg. Zniesie to obowiązek starania się o zgodę na wykonywanie lotów nad miastami powyżej 25 tys. mieszkańców. W przypadku parków narodowych strefy zostaną utrzymane, jednakże wnioski o zgodę na loty kierować należy wyłącznie do zarządzającego danym parkiem, który decyduje o wydaniu takiej zgody ( oczywiście dotyczy tylko osób posiadających świadectwo kwalifikacji), nie dotyczy modelarzy)

  3. Loty wykonywane przez studentów w ramach zajęć na uczelniach wyższych, przy użyciu dronów do 25 kg, nie będą wymagały świadectwa kwalifikacji, przy czym możliwe jest wykonywanie ich tylko na takich zasadach jak w przypadku modelarzy.

Zmiany dotyczyć będą również odpowiedzialności operatora:

1. Nowością będzie odpowiedzialność operatora za zakłócanie ruchu lub porządku społecznego (przepis wprowadzono pod wpływem skarg składanych na droniarzy)

2. Współpraca operatora z obserwatorem nie zwalnia go od całkowitej odpowiedzialności za ewentualne wypadki

3. Konieczność bezwzględnego stosowania się do instrukcji producenta, jak również sprawdzania posiadanego sprzętu przez operatora
4. Wprowadzenie pojęcia zachowania „szczególnej ostrożności” – polegającej na dostosowywaniu swoich działań do zmieniających się warunków, przystosowanie i zabezpieczanie miejsca czy obszaru lotu by minimalizować zagrożenia
5. Określenie definicji „zasięgu wzroku” – rozumianej jako kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem ( za wyjątkiem szkieł korekcyjnych)

Znowelizowane zasady wykonywania lotów przez modelarzy ( zał. 6):

1. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego ( wyłącznie VLOS)
2. Zachowanie odległości: min. 30 m od pojedynczych osób lub mienia i 100m od grup (dla modeli powyżej 600 gram), dla mniejszych modeli nie ma tych ograniczeń lecz należy zachowywać bezpieczeństwo i pamiętać, że loty nie mogą przekroczyć wysokości 30 m AGL
3. Zakaz wykonywania lotów nad obszarami zamkniętymi obiektami jądrowymi

4. W strefie CTR w odległości od 1 km od lotniska będzie można wykonywać loty do wysokości 50 m AGL bez konieczności posiadania zgody z PAŻP ( tylko lekkie modele)

Znowelizowane zasady wykonywania lotów przez droniarzy (załącznik 6a):

1. Posiadanie świadectwa kwalifikacji
2. Wprowadzenie pojęcia „bezpiecznej odległości” – pkreśla ją sam operator na podstawie panujących warunków ( brak ograniczeń odległościowych w przepisach)
3. Loty w strefach P – po uzgodnieniu z instytucją zarządzającą
4. Loty nad terenami zamkniętymi i objektami jądrowymi możliwe będą po uzyskaniu zgody
5. Likwidacja stref R

6. W strefie CTR dla BSP do 25 kg możliwość wykonywania lotów w odległości do 6 km od lotniska ( do 100 m AGL) bez konieczności zezwolenia z PAŻP

7. W strefie niekontrolowanej zaleca się zgłaszanie do FIS lotów powyżej 100 m AGL

8. Wprowadzenie „zasady eksploatacji”, której musi przestrzegać operator:

– oznaczenie BSP tabliczką znamionową (przepisy nie precyzują jej wyglądu, może to być np. nalepka, która ma identyfikować urządzenie z daną firmą lub osobą)
– posiadanie świateł ostrzegawczych ( zdefiniowano zasady ich używania, generalnie jako 30 min po zachodzie słońca i 30 min przed wschodem);
– noszenie kamizelki ostrzegawczej
– obowiązek posiadania przez operatora „instrukcji operacyjnej” ( przygotowanej na podstawie wzoru z ULC )

Zmiany dot. zasad uzyskiwania świadectw kwalifikacji (art.104)

1. Konieczność ukończenia szkolenia w celu uzyskania uprawnień zarówno VLOS, BVLOS oraz INS (nie będzie już możliwości samokształcenia i zdania wyłącznie egzaminu, tak jak miało to miejsce do tej pory w przypadku uprawnień VLOS); samokształcenie możliwe będzie jedywnie w zakresie podniesienia kategorii wagowej lub dodatkowych uprawnień (A, H, MR, AS.)
2. Przedłużanie uprawnień należy dokonywać na 3 mies. przed upływem terminu (egzamin praktyczny) ; uprawnienia VLOS i BVLOS ważne są na 5 lat, natomiast uprawnienia dodatkowe ważne na 3 lata. Jeśli przekroczymy datę ważności uprawnień i ich nie przedłużymy trzeba będzie ponownie odbyć szkolenie!
3. Zniesione zostaną uprawnienia TOR i kategoria 0 statku powietrznego
4. Kategoria do 5 kg nie definiuje rodzaju statku powietrznego, jednak egzamin teoretyczny dotyczyć będzie wyłącznie wiedzy o wybranym przez kursanta statku
5. Istnieje możliwość wykonywania lotów próbnych w zakresie o 1 kategorię wagową powyżej posiadanej ( oczywiście nie usługowo lecz w celach treningowych by przygotować się do podwyższenia kategorii)
6. Posiadanie uprawnień BVLOS uprawnia również do wykonywania lotów VLOS
7. Uprawnienia instruktorskie podzielone zostaną na VLOS i BVLOS (dodatkowo konieczne będzie wyszkolenie 2 osób pod nadzorem

W związku ze zmianami dot. kategorii wagowych operatorzy posiadający obecnie uprawnienia do 2 kg otrzymają automatycznie uprawnienia do 5 kg; posiadający uprawnienia do 7 kg – otrzymają do 25 kg; powyżej 25 kg – otrzymają uprawnienia do 150 kg.

Opłata za wniosek o wymianę posiadanych uprawnień na nowe, przed upływem ich ważności wynosi 42 PLN.

To tyle jeśli chodzi o najważniejsze zmiany w przepisach. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem temat tego, czego możemy oczekiwać wkrótce, bez względu na to czy wykorzystujemy BSP amatorsko czy też komercyjnie. Zainteresowanych innymi tematami poruszanymi podczas seminarium odsyłam na stronę ULC, gdzie udostępnione będą materiały z jego przebiegu.

 

 

share_facebook

3 komentarze to “Zmiany w przepisach dotyczących dronów ( RPAS)

Trackbacks & Pings

Dodaj komentarz