Filmowanie z powietrza – strefa R.

Filmowanie z powietrza przy użyciu drona podlega ściśle określonym przepisom i wielu ograniczeniom. W poprzednim poście wspomniałem o jednym z takich ograniczeń – mam na myśli zakaz lotów nad miastami, których liczba mieszkańców przekracza 25 tys. Postaram się dzisiaj trochę szerzej omówić to zagadnienie.

Strefa R (Restricted Area), bo o niej mowa, to strefa o ograniczonym ruchu lotniczym, w której lot statku powietrznego jest ograniczony przez wymagania dotyczące generowania przez niego fal akustycznych od poziomu terenu do określonej wysokości, w szczególności przestrzeń powietrzna nad aglomeracjami miejskimi, parkami narodowymi oraz obiektami, w których są gromadzone substancje i mieszaniny o właściwościach wybuchowych. 

Przepis ten w praktyce wprowadza zakaz lotów statków powietrznych z napędem, a więc także i dronów, nad większymi miastami. Granicę tę stanowi wspomniana już liczba mieszkańców, przekraczająca 25 tys. Czy to oznacza, że nie ma żadnej możliwości na legalne loty nad tymi obszarami? Niezupełnie. Prawo daje możliwość uzyskania zezwolenia na loty nad miastem, które wydaje prezes ULC. Pytanie brzmi zatem – kto może takie zezwolenie uzyskać i na jakich warunkach?

Zasady stanowiące podstawę uzyskania zezwolenia na loty nad miastami, których liczba mieszkańców przekracza 25 tys. określają przepisy Prawa Lotniczego

Prezes Urzędu, na wniosek burmistrza (prezydenta miasta) albo innego podmiotu zawierający akceptację burmistrza (prezydenta miasta), może wydać zgodę na wykonywanie lotów w strefach R, o których mowa w lp. 20-23 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione potrzebami gospodarczymi, kulturalnymi albo związanymi z zapewnianiem informacji publicznej, jeżeli:

1. wykonawca tych lotów:

a) używa śmigłowca posiadającego I klasę osiągową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 139, poz. 1333 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 592), lub samolotu posiadającego takie parametry techniczne, aby w przypadku uszkodzenia jednostki napędowej możliwa była kontynuacja lotu do lotniska lub miejsca lądowania – zgodnie z ograniczeniami użytkowymi samolotu określonymi w pkt 6.2 załącznika C Część I Załącznika 6 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym,

b) posiada aktualny certyfikat, jeśli jest wymagany, do prowadzenia lotniczej działalności gospodarczej w zakresie usług stanowiących cel wykonania lotów;

2. wniosek został złożony do Prezesa Urzędu w terminie co najmniej 14 dni przed planowanymi lotami.

3. (W zgodzie, o której mowa w ust. 2, określa się termin jej ważności oraz warunki wykonania lotów lub ograniczenia w tym zakresie.

Wydanie zgody podlega opłacie lotniczej w wysokości 838 

Wydanie zgody na wykonywanie lotów w strefach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze 

link do przepisów Prawa Lotniczego regulujących tę kwestię: http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/atm-ans-zarzadzanie-ruchem-lotniczym-sluzby-zeglugi-powietrznej/3827-zgody-na-loty-w-strefach-r

Z przepisów wynika zatem, że o zezwolenie starać się mogą wyłącznie operatorzy posiadający świadectwo kwalifikacji. Tym samym loty wykonywane przez osoby bez licencji są zakazane i przy obecnym stanie prawnym właściciele dronów nie posiadający takowych uprawnień nie mają możliwości uzyskania stosownego zezwolenia. W związku z tym legalne wykonywanie usług z wykorzystaniem drona możliwe jest tylko przez operatorów posiadających świadectwo kwalifikacji z ULC. Dlatego tak ważne jest by zwracać uwagę na uprawnienia osób, które świadczą tego typu usługi, gdyż mamy wówczas gwarancję, że wykonywane loty będą legalne, jak również zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa. Od kwalifikowanych operatorów wymaga się bowiem zanjomości przepisów oraz znajomości procedury pozyskiwania stosownych zezwoleń, o które klient nie musi się martwić.

Co powinien zawierać wniosek o zgodę na wykonywanie lotów w strefach R?

Oczywiście należy się we wniosku odwołać do stosownych przepisów prawa, na podstawie których operator stara się o wydanie pozwolenia ( Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r.)  Wniosek kierowany do Prezesa Urzędu Lotnictwa powinien też zawierać dokładną informację o mieście, którego ma dotyczyć, okresu czasu, w jakim chcielibyśmy wykonywać loty a także załączoną kopię świadectwa kwalifikacji UAVO. Wskazana jest również informacja dotycząca modelu BSP ( bezzałogowy statek powietrzny) oraz wysokości lotów. Jeżeli loty wykonywane są w celach niekomercyjnych możemy również próbować starać się o zwolnienie z opłaty. Jest to jednak zależne wyłącznie od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, choć często bywa, że zwolnienie może dotyczyć również lotów komercyjnych. Zanim więc uruchomimy swojego drona, warto upewnić się, że działamy legalnie i nie zagrażamy bezpieczeństwu.

W ciągu najbliższych miesięcy zapowiadane są zmiany w przepisach i decyzje dotyczące lotów w strefie R mają być podejmowane przez władze poszczególnych miast. Z pewnością więc wrócę jeszcze do tego tematu.

OSTATNIA AKTUALIZACJA PRZEPISÓW:

W  grudniu nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących wydawania pozwoleń na loty w strefie R. Aktualnie zezwolenie takie wydawane jest na  zasadach, które opisałem powyżej, z tą różnicą, że realizowane jest nieodpłatnie! Informacje znajdziecie na stronie ULC, jak również gotowy wniosek do pobrania:

http://ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/atm-ans-zarzadzanie-ruchem-lotniczym-sluzby-zeglugi-powietrznej/3827-zgody-na-loty-w-strefach-r 

Źródła:

  1. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. z dnia 28 listopada 2008 r. z późn. zm.);

  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie    zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 106, poz. 678 z późn. zm.)

 filmowanie z powietrza, usługi dronem, fotografia lotnicza

 

share_facebook

Dodaj komentarz